Vào ngày 16, Jiang Shuying đã đăng trên nền tảng xã hội với Bingdunxue Xue Rong, nói rằng “cuối cùng đã nhận ra một bến tàu và một người êm dịu”, thu hút nhiều cư dân mạng để ghen tị tỷ l

Vào ngày 16, Jiang Shuying đã đăng trên nền tảng xã hội với Bingdunxue Xue Rong, nói rằng “cuối cùng đã nhận ra một bến tàu và một người êm dịu”, thu hút nhiều cư dân mạng ghen tị.

Vào ngày 16, Jiang Shuying đã đăng trên nền tảng xã hội với Bingdunxue Xue Rong, nói rằng “cuối cùng đã nhận ra một bến tàu và một người êm dịu”, thu hút nhiều cư dân mạng ghen tị.

Vào ngày 16, Jiang Shuying đã đăng trên nền tảng xã hội với Bingdunxue Xue Rong, nói rằng “cuối cùng đã nhận ra một bến tàu và một người êm dịu”, thu hút nhiều cư dân mạng ghen tị.